Pytania i odpowiedzi 2021-03-01T10:03:26+00:00

PYTANIA i ODPOWIEDZI w SPP GDYNI:

W tym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni.

Strefa Płatnego Parkowania powstała z myślą, aby zwiększyć rotację na miejscach parkingowych w centrum miasta i tym samym umożliwić kierowcom znalezienie miejsca parkingowego.

Podstawą prawną funkcjonowania strefy jest Uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r.  (z późn. zm.), wraz z poz. 2222 z dnia 1 grudnia 2017 r., a także Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.

Korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz do przestrzegania wymogów wynikających z ww. przepisów. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami prawnymi, opłaty parkingowe i opłaty dodatkowe pobierane są przez Prezydenta Miasta Gdyni, za pośrednictwem Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdyni.

Granice strefy płatnego parkowania w Gdyni zostały wskazane na mapie:

MAPA STREFY

Na wszystkich ulicach wjazdowych do SPP znajdują się znaki drogowe D-44, informujące  kierowcę, iż wjeżdża w obszar, w którym jest zobligowany przepisami prawa do uiszczenia opłaty za postój pojazdu. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsce dla postoju pojazdu wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D-18 oraz znakami poziomymi P-18 (stanowisko postojowe), P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta”, P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

W SPP istnieje kilka sposobów na opłacenie czasu parkowania:

 • zakup biletu w parkomacie za pomocą monet lub karty bankowej,
 • zakup abonamentu w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania (płatność gotówką, kartą bankową, BLIK),
 • korzystanie z aplikacji mobilnych:
  • SkyCash z usługą mobiParking – uniwersalny system płatności,
   w którym opłaty wnosi się w rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do wysokości za poszczególne odcinki czasowe. Aby rozpocząć parkowanie, należy wysłać SMS-em kod miasta (GDY w przypadku Gdyni) na nr 82002, aby zakończyć – Kna nr 82002. Można także pobrać aplikację mobilną ze strony skycash.com lub korzystać z krótkich kodów USSD.
  • CityParkAPP – aplikacja dostosowana do telefonów komórkowych
   z systemami Android, iOS i Windows Phone. Kwota za parkowanie jest pobierana każdorazowo z karty płatniczej przypisanej do indywidualnego konta systemu MasterPass™. Szczegóły pod adresem cityparkapp.pl

Zerową stawkę opłaty za parkowanie ustalono dla osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, kierujących pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. niebieska koperta)

Zwolnieni z opłat są również użytkownicy drogi wskazani w §6 Uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27  czerwca 2012 r.  (z późn. zm.).

Oprócz dokumentów niezbędnych do wykupienia danego abonamentu, należy przedstawić oryginał umowy leasingowej wraz ogólnymi warunkami, które wskazują, iż pojazd może być użyczany osobom trzecim oraz upoważnienie do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

W takim wypadku wystawiane jest zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej. Brak uregulowania opłaty dodatkowej będzie skutkowało wszczęciem postępowania upominawczego, a następnie egzekucyjnego.

Zawiadomienie o opłacie dodatkowej to zobowiązanie do uiszczenia kwoty 200zł za nieopłacony postój w SPP (w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na wskazane konto ZDiZ w ciągu 7 dni od dnia zaniechania obowiązku wniesienia opłaty za postój, ulega ona pomniejszeniu do 150 zł. Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego ZDiZ w ww. terminie. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego.)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§7.3. Uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27  czerwca 2012 r.  (z późn. zm.), osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej, może skutecznie uwolnić się od tego obowiązku wykazując, w trakcie postępowania reklamacyjnego, fakt wniesienia opłaty w czasie postoju. Reklamację można złożyć w SPP wyłącznie w formie pisemnej: osobiście przy ul. Wendy 15 w Gdyni, e-mailem na adres spp@zdiz.gdynia.pl bądź przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Zawiadomienie o opłacie dodatkowej może być anulowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, jeśli kierowca wykaże, że działał niezwłocznie i uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie wymagać, aby wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłaty za postój. Dotyczy to w szczególności konieczności zakupu biletu w innym, oddalonym od uszkodzonego, parkomacie.

Zwłoka w opłaceniu czasu postoju spowodowana brakiem drobnych, nie może być podstawą do anulowania zawiadomienia o opłacie dodatkowej, ponieważ nasze parkomaty umożliwiają również płatność kartą bankową lub BLIKiem.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje 7-dniowego terminu na wniesienie obniżonej opłaty dodatkowej. W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej i otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji, należność jest zwracana w sposób wskazany we wniosku reklamacyjnym.

Wniosek reklamacyjny składa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Winien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, jego dokładny adres i nr rej. pojazdu, sygnaturę sprawy (w przypadku kolejnych pism w sprawie). W zależności od rodzaju sprawy, należy dołączyć bilet i zawiadomienie (oryginał/kopię/skan/zdjęcie). Odwołanie składane drogą elektroniczną, powinno zawierać zgodę na odpowiedź w formie e-mailowej. O decyzji dotyczącej reklamacji, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. W przypadku, gdy opłata dodatkowa została uregulowana, a reklamacja uznana, należy podać niezbędne dane (imię i nazwisko, adres) i wybrać formę zwrotu (w kasie lub na nr konta).

W przypadku braku podstaw do uznania reklamacji, brak uregulowania opłaty dodatkowej będzie skutkował przekazaniem sprawy do postępowania windykacyjnego.

Abonament typu N może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do przewozu osoby niepełnosprawnej.

Motocykliści, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni  z 27 czerwca 2012 r.  (z późn. zm.), wraz z poz. 2222 z dnia 1 grudnia 2017 r., a także Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.,  są również zobowiązani do ponoszenia opłat w SPP.

Kontroler sprawdza czy postój pojazdu w graniach SPP został opłacony. W przypadku stwierdzenia nieopłaconego postoju, kontroler wykonuje dokumentację fotograficzną oraz sporządza zawiadomienie o opłacie dodatkowej.

Kontroler nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat, nie przyjmuje również wniosków reklamacyjnych i zgłoszeń awarii parkomatów. Może natomiast udzielić podstawowych informacji o parkomatach, wnoszeniu opłat za parkowanie czy oznakowaniu SPP.

Do dyspozycji obywateli w SPP w Gdyni jest 2500 miejsc postojowych.

Dla osób niepełnosprawnych w SPP wyznaczono 190 miejsca postojowe.

Wykaz miejsc postojowych jest dostępny pod adresem https://www.zdiz.gdynia.pl/drogi-powiatowe/miejsca-postojowe

W przypadku, gdy kaseta przyjmująca bilon jest pełna, parkomat blokuje wlot monet, co należy zgłosić pod nr tel. 56 663 76 31, aby technicy mogli jak najszybciej usunąć problem. Opłatę należy uiścić w innym, sprawnym urządzeniu.

Istnieje też inna możliwość, urządzenie nie przyjmuje zabrudzonej lub zużytej monety. Należy wówczas spróbować oczyścić monetę, bądź dokonać płatności inną. W przypadku niepowodzenia, postój należy opłacić inną dostępną formą płatności.

Prawdopodobnie skończył się nośnik druku biletów, co należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 56 663 76 31.

W przypadku otrzymania zawiadomienia, można złożyć reklamację. Wszystkie transakcje są rejestrowane przez urządzenie.

W takim przypadku nie ma odstępstw czy zwolnień z opłaty. Opłatę należy uiścić w następnym działającym parkomacie oraz powiadomić infolinię 56 663 76 31.

Najwygodniej jest opłacać postój sms-em lub przez aplikacje mobilne. Jeżeli jednak bilet został zakupiony w parkomacie, należy dokupić kolejny po upływie terminu ważności pierwszego biletu. Bilety z parkomatów nie sumują się w jedną kwotę opłaconego postoju.

W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu, opłata abonamentowa za niewykorzystany okres ważności nie jest zwracana.

Natomiast w sytuacji, gdy na oryginale dokumentu został umieszczony (na wniosek nabywcy) przez pracownika Biura Obsługi Klienta nr rej. pojazdu, może być wydany duplikat karty za opłatą 10 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku korzystania z e-abonamentu i niewydania przez biuro SPP nowej karty.

W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać nową kartę abonamentową, na okres ważności dotychczasowej, pod warunkiem wniesienia zryczałtowanej opłaty w kwocie 10 zł. Opłaty nie pobiera się w przypadku korzystania z e-abonamentu i niewydania przez biuro SPP nowej karty.

Karta abonamentu M jest wydawana wyłącznie mieszkańcom strefy zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w SPP.

Abonament typu M może wykupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd.

Osoby takie nie są zwolnione z ponoszenia opłat w SPP, muszą wnieść minimalną opłatę za postój w wysokości 0,80 zł, która uprawnia do 30-minutowego postoju.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie opłaty za parkowanie muszą być opłacone przez właściciela lub użytkownika pojazdu. Właściciel pojazdu, po otrzymaniu zawiadomienia, ma możliwość odwołania się, wiarygodnie wskazując użytkownika pojazdu, który w danym dniu i godzinie z niego korzystał.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na wskazane konto ZDiZ w ciągu 7 dni od dnia zaniechania obowiązku uiszczenia opłaty za postój, ulega ona pomniejszeniu do 150 zł. Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego ZDiZ w ww. terminie. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Począwszy od dnia 02.01.2018 r., do każdej opłaty dodatkowej z tytułu nieopłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, przypisany zostaje indywidualny numer rachunku bankowego, widniejący na zawiadomieniu pozostawionym przez uprawnionego kontrolera za wycieraczką pojazdu.

W przypadku braku ww. zawiadomienia, należy kontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania, pod numerem telefonu
58 764 40 21, 58 764 40 22 w celu uzyskania indywidualnego numeru rachunku bankowego, przypisanego do przedmiotowego zobowiązania.

W przypadku, gdy kontroler SPP stwierdza, że:

 • samochód był zaparkowany poza granicami wyznaczonymi abonamentem,
 • numer tablicy rejestracyjnej pojazdu nie odpowiadał numerowi tablic wskazanych w abonamencie,
 • abonament był nieczytelny lub stracił ważność.

Nie ma takiej możliwości. Zarówno opłata za parkowanie, jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną, o której mowa w art. 217 Konstytucji RP (opłata dodatkowa nie jest grzywną ani mandatem karnym nakładanym za wykroczenie). Charakteryzują się one cechami podobnymi do podatku i cła, z tym, że w przeciwieństwie do podatków i ceł, opłata jest świadczeniem odpłatnym. Odznacza się pełną ekwiwalentnością, co oznacza, że wartość świadczenia administracyjnego odpowiada wysokości pobranej opłaty. Przykładem opłaty jest opłata abonamentowa, pomyślana jako danina publiczna, którą od pozostałych danin odróżnia celowy charakter. Podatek jest określonym ustawowo świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ponoszonym na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Opłaty pobierane są w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywane w interesie konkretnych podmiotów, w tym przypadku polegających na zwiększeniu dostępności miejsc parkingowych w centrum miasta.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o sposobach dostarczania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty elektroniczne należy dostarczyć w następujących formatach:

 • doc, .docx, .rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/2007, 2010
 • xls, .xlsx dla MS Excel 95/97/2000/2007,2010
 • odt dokument OpenOffice.org 2.x
 • txt dokument tekstowy,
 • gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • rar pliki skompresowane w formacie RAR.

W sprawach dotyczących Strefy Płatnego Parkowania dokumenty można przesyłać na adres spp@zdiz.gdynia.pl. Wielkość załącznika nie może przekroczyć 10 MB.

Biuro Obsługi
Strefy Płatnego Parkowania

 1. Wendy 15
  81-341 Gdynia

tel. 58 764 40 00 (sekretariat)

e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl

www.sppgdynia.pl

Biuro Obsługi przyjmuje interesantów w
pn. 1100-1600
wt, śr, czw 1000-1500
pt 800-1400
tel. 58 76 44 021, 58 76 44 022

Zgłoszenia awarii parkomatów przyjmowane są telefonicznie pod nr tel.: 56 663 76 31.

W przypadku zakupu kilku biletów, opłata za postój powinna mieć ciągłość. W innym wypadku będzie to równoznaczne z brakiem opłaty za parkowanie.

W ramach opłaconego czasu parkowania, kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach strefy.

Bieg przedawnienia obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej wynosi 5 lat, licząc od końca roku.

Opłat można dokonywać osobiście (gotówką bądź kartą bankową) w kasie, w budynku Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul.Wendy 15.

Wpłat można również dokonać przelewem. Od 02.01.2018 r., do każdej opłaty dodatkowej przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego, widniejący na zawiadomieniu pozostawionym przez kontrolera za wycieraczką pojazdu. W przypadku braku ww. zawiadomienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi SPP, pod numerem telefonu 58 764 40 21, 58 764 40 22, w celu uzyskania numeru rachunku bankowego, przypisanego do przedmiotowego zobowiązania.

Wpłaty na zawiadomienia wystawione przed 02.01.2018r. należy regulować na numer i adres rachunku bankowego: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia PKO Bank Polski SA 74 1440 1084 0000 0000 1036 6917. W tytule przelewu należy podać nr rej. samochodu, nr zawiadomienia bądź upomnienia. Zawiadomienie można także opłacić

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy opłata za parkowanie nie została dokonana w innym mieście, np. w Gdańsku. Jeżeli tak się stało, trzeba wystąpić do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z wnioskiem o zwrot omyłkowo uiszczonej opłaty na konto ZDIZ w Gdyni. W momencie uznania należności na naszym koncie, postój uznamy za opłacony.

Kontroler dysponuje narzędziami do sprawdzenia, czy dany pojazd uiścił opłatę poprzez aplikację mobilną.

Opłata zostanie automatycznie przeniesiona na dzień, w którym opłaty obowiązują, czyli na poniedziałek na godz. 9:00.

Koszt wysłania SMS-a pod numer 82002 wynosi 0,25 zł brutto. Aby usługa działała prawidłowo, należy odblokować u operatora usługę SMS Premium.

System rozlicza faktyczny czas postoju z dokładnością do 1 minuty, ale musi też uwzględniać minimalne stawki za parkowanie ustalone przez władze RM Gdyni (minimalna opłata 0,80 PLN odpowiada półgodzinnemu postojowi), dlatego rzeczywisty czas parkowania rozliczany jest po upływie 30 minut.

Tak. Istnieje możliwość zwrotu środków MobiParking na konto użytkownika Opłata za tę usługę wynosi 2zł.

Osoby posiadające samochód elektryczny zarejestrowany w Gdyni, mogą się zgłosić po naklejkę identyfikującą do Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdyni (sala obsługi mieszkańców na półpiętrze, pokój nr 59) po pobraniu biletu z dyspensera oznaczonego literą “E”.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni