Reklamacje 2018-03-12T09:18:38+00:00

Składanie reklamacji

Reklamacje lub odwołania wnosi się tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Za datę wpływu uznaje się datę przyjęcia przez BOK lub sekretariat wniosku reklamacyjnego. We wnioski, obowiązany jest opisać przyczyny i dołączyć wszelkie dowody i wnioski uzasadniające złożenie reklamacji, a w szczególności: dowód uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP oraz zawiadomienie. Wnioski można wnosić za pomocą:

  • e-maila (spp@zdiz.gdynia.pl)
  • listu pocztowego lub osobiście (Zarząd Dróg i Zieleni, Samodzielny Referat Strefy Płatnego Parkowania, 81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3)
  • lub za pomocą poniższego formularza:  • Nie przyjmujemy telefonicznych reklamacji oraz odwołań
  • Wniesienie reklamacji lub odwołania nie wstrzymuje biegu upoważnienia do obniżonej kwoty opłaty dodatkowej
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownikowi samochodu przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania, zawierającego nowe dane do sprawy
  • W przypadku, kiedy użytkownik opłacił już zawiadomienie i dopiero wtedy złożył wniosek reklamacyjny, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, uiszczona kwota opłaty dodatkowej zostanie zwrócona na podane przez użytkownika konto.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni